[February 2020] Akira Kurosawa – Tokyo Postwar

Thursday, February 6 2020 | Nora inu aka Stray Dog Japan 1949 d. Akira Kurosawa with Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Keiko Awaji, Eiko Miyoshi, Noriko Honma, Isao Kimura, Minoru Chiaki, Ichiro Sugai and Noriko Sengoku. Black and white. In Japanese with English subtitles. 122 m

Thursday, February 13 2020 |Sukyandaru aka Scandal Japan 1950 d. Akira Kurosawa with Toshirō Mifune, Takashi Shimura, Shirley Yamaguchi, Noriko Sengoku, Eitaro Ozawa, Shinichi Himori and Yoko Katsuragi. Black and white. In Japanese with English subtitles. 104 m

Thursday, February 20 2020 |Ikiru aka To Live Japan 1952 d. Akira Kurosawa with Takashi Shimura, Shinichi Himori, Haruo Tanaka, Minoru Chiaki, Miki Odagiri, Bokuzen Hidari, Minosuke Yamada and Kamatari Fujiwara. Black and white. In Japanese with English subtitles. 143 m

Thursday, February 27 2020 |Ikimono no kiroku aka Record of a Living Being aka I Live In Fear Japan 1955 d. Akira Kurosawa with Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Eiko Miyoshi, Kyoko Aoyama, Haruko Togo and Noriko Sengoku. Black and white. In Japanese with English subtitles. 103 m