[February 2018] Kenji Mizoguchi

Naniwa Hika aka Osaka Elegy Japan 1936 d. Kenji Mizoguchi with Isuzu Yamada, Yoko Umemura, Seiichi Takegawa and Chiyoko Okura. In Japanese with English subtitles. Black and white. 71m

Yoru no Onnatachi aka Women of the Night Japan 1948 d. Kenji Mizoguchi with Kinuyo Tanaka, Sanae Takasugi and Tomie Tsunoda. In Japanese with English subtitles. Black and white. 75m

Ugetsu Monogatari aka Tales After the Rain Japan 1953 d. Kenji Mizoguchi with Masayuki Mori, Machiko Kyō and Kinuyo Tanaka. In Japanese with English subtitles. Black and white. 94m

Akasen Chitai aka Street of Shame Japan 1956 d. Kenji Mizoguchi with Machiko Kyō, Ayako Wakao, Aiko Mimasu and Michiyo Kogure. In Japanese with English subtitles. Black and white. 87m

Links: Mizoguchi Bio  Senses Of Cinema